За нас

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕПАТОЛОГИЯ и ХРАНЕНЕ – БДДГХХ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕПАТОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ – БДДГХХ е доброволно, политически и обществено независимо сдружение с нестопанска цел на физически или юридически лица, които отговарят на условията, посочени в настоящия устав, ръководещо се в дейността си от принципите на Конституцията на Република България и от разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целта на Сдружението е да подпомага разпространението на познание в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене, да стимулира изследователската дейност в същата област и да разпространява това познание чрез срещи и по други начини.

Задачите на Сдружението са както следва:

– Да съдейства, насърчава и подкрепя развитието на проучванията в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене;

– Да развива и насърчава най-високите стандарти в практиката на съвременните достижения на детската гастроентерология, хепатология и хранене;.

– Да съдейства за издигането на професионалното равнище на своите членове, чрез усъвършенстване и специализации в България и чужбина;

– Да представлява интересите на своите членове и тези на сдружението пред сродни български или чуждестранни организации за разширяване на контактите и сътрудничеството с тях;

– Да провежда информационна политика или друга целесъобразна дейност за популяризиране на целите, задачите и дейността на сдружението в страната и чужбина;

– Да развива взаимноизгодно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества или други асоциации със сродни цели и задачи;

– Да организира самостоятелно или да съдейства в организирането на конгреси, симпозиуми, работни срещи по проблемите на детската гастроентерология, хепатология и хранене.