За нас

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕПАТОЛОГИЯ и ХРАНЕНЕ – БДДГХХ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕПАТОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ – БДДГХХ е доброволно, политически и обществено независимо сдружение с нестопанска цел на физически или юридически лица, които отговарят на условията, посочени в настоящия устав, ръководещо се в дейността си от принципите на Конституцията на Република България и от разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целта на Сдружението е да подпомага разпространението на познание в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене, да стимулира изследователската дейност в същата област и да разпространява това познание чрез срещи и по други начини.

Задачите на Сдружението са както следва:

– Да съдейства, насърчава и подкрепя развитието на проучванията в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене;

– Да развива и насърчава най-високите стандарти в практиката на съвременните достижения на детската гастроентерология, хепатология и хранене;.

– Да съдейства за издигането на професионалното равнище на своите членове, чрез усъвършенстване и специализации в България и чужбина;

– Да представлява интересите на своите членове и тези на сдружението пред сродни български или чуждестранни организации за разширяване на контактите и сътрудничеството с тях;

– Да провежда информационна политика или друга целесъобразна дейност за популяризиране на целите, задачите и дейността на сдружението в страната и чужбина;

– Да развива взаимноизгодно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества или други асоциации със сродни цели и задачи;

– Да организира самостоятелно или да съдейства в организирането на конгреси, симпозиуми, работни срещи по проблемите на детската гастроентерология, хепатология и хранене.

ЧЛЕНСТВО

Членове на Сдружението могат да бъдат пълнолетни дееспособни лица с висше медицинско или друго специално образование, имащи добра професионална репутация и интереси и отношение към детската гастроентерология, хепатология и хранене.

Членството в Сдружението е два вида, а именно: активно и почетно.

За активни членове на настоящото Сдружение могат да бъдат избирани лица, отговарящи на общите изисквания, предвидени в този Устав, възприемащи и споделящи неговите цели и готови с лични сили да участват в тяхното осъществяване.

Информация за заявяване на членство в БДДГХХ >>

Лице, което се е отличило с достойна и полезна служба на Сдружението и на неговите идеали може да бъде избрано за почетен член. Почетните членове са освободени от заплащане на встъпителни или редовни членски вноски, нямат право на глас в органите на Сдружението, не могат да бъдат избирани и да заемат длъжност в органите на Сдружението. Почетните членове имат право да присъстват на всички събрания и активно да участват във всички инициативи и дейности на Сдружението.

УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на Сдружението са:

– Общо събрание;

– Управителен съвет;

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

В Общото събрание участват всички членове на Сдружението, които действат лично или чрез представител въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Едно лице не може да представлява повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

Събранията на Сдружението са :

(а) редовно годишно и

(б) извънредно

Управителният съвет на Сдружението осъществява неговото непосредствено управление.

Управителният съвет се състои от 3 (трима) члена- председател, заместник председател и ковчежник, избрани за срок от 4 (четири) години. Членовете на Управителния съвет избират изпомежду си Председател на Управителния съвет.