Устройство и правомощия на органите на сдружението

Органи на Сдружението са:

– Общо събрание
– Управителен съвет

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

В Общото събрание участват всички членове на Сдружението, които действат лично или чрез представител въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Едно лице не може да представлява повече от трима членове на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

Събранията на Сдружението са:

(а) редовно годишно и
(б) извънредно

Управителният съвет на Сдружението осъществява неговото непосредствено управление.

Управителният съвет се състои от 3 (трима) члена – председател, заместник председател и ковчежник, избрани за срок от 4 (четири) години. Членовете на Управителния съвет избират изпомежду си Председател на Управителния съвет.

Протоколи от събрания