Членство в БДДГХХ

Членове на Сдружението могат да бъдат пълнолетни дееспособни лица с висше медицинско или друго специално образование, имащи добра професионална репутация и интереси и отношение към детската гастроентерология, хепатология и хранене.

Членството в Сдружението е два вида, а именно: активно и почетно.

За активни членове на настоящото Сдружение могат да бъдат избирани лица, отговарящи на общите изисквания, предвидени в този Устав, възприемащи и споделящи неговите цели и готови с лични сили да участват в тяхното осъществяване.

Лице, което се е отличило с достойна и полезна служба на Сдружението и на неговите идеали може да бъде избрано за почетен член. Почетните членове са освободени от заплащане на встъпителни или редовни членски вноски, нямат право на глас в органите на Сдружението, не могат да бъдат избирани и да заемат длъжност в органите на Сдружението. Почетните членове имат право да присъстват на всички събрания и активно да участват във всички инициативи и дейности на Сдружението.

Заявление за членство

Моля, изпратете попълненото Заявление на имейл адрес contact@bulspghan.org

Изтеглете: Заявление за кандидат членове на БДДГХХ

Членски внос

1 група
Специалисти с над 5 години стаж по специалността
встъпителна такса: 50 лева, членски внос: 30 лева

2 група
Лекари без специалност, специализанти, специалисти с под 5 години стаж по специалността
встъпителна такса: 30 лева, членски внос: 15 лева

3 група
Пенсионери и студенти
встъпителна такса: 20 лева, членски внос: 10 лева

Банкова сметка
IBAN BG41STSA93000022788241
BIC STSABGSF
Титуляр на сметката: Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене

Членове, които не са платили членския си внос в рамките на една година, отпадат от членския състав на Сдружението.